مرسی ازت مولانا جون ،که صحه گذاشتی روی احساست نهان ما ... همون احساساتی که به جبر روزگار محکومیم به سرکوبشون

ولی ... ای کاش الآن بودی! تا که مرثیه بسرایی از وصال امروزه ... با این همه مشکل سر راه ، اوضاع اسف بار معیشت روزانه ، 

مکاره بودن خاص این زمونه و ... همه چیزایی که کام گرفتن از یار و "دل آرام" رو دست نیافتنی میکنن ،برای شباب امروز!