یه چیزی که تو دانشگاه خیلی ناراحتم میکرد ، وقتای استراحت مون بود. دخترا پیش هم که میشینن کاری به جز پشت سر این و اون حرف زدن ندارن ،علی الخصوص پسرا رو سوژه میکنن . هر بار که از سر اجبار نشستم دورشون، وقتی خواستیم بلند شیم بریم ،چنان حال بدی بهم دست داده بود و روحم کدر شده بود که حد نداره! 

امشب متوجه شدم این وضع غیبت کردن و صفحه پشت سر هم گذاشتن مختص دانشجوها نیستن. نشسته بودم کنار همسایه مون شنیدم به همکارش داشت گله میکرد و میگفت میخوام زنگ تفریحا رو بشینم تو کلاس نرم دفتر اراجیف بشنوم .

حالا منم تو فکر اینم که ساعتای بیکاری دانشگاه رو برم کتابخونه . اگه حال درس بود که فبها ... اگه نبود ،یه کتاب گوشه کیفم باشه به پروسه مطالعه بپردازم😂

چندتا کتاب کم حجم و البته جذاب برای من بد دل ... چی پیشنهاد میدین ؟!