من اگه جبر روزگار پشتم نبود، میرفتم بیوشیمی میخوندم... چه قده این درس شیرینه! هزار الله اکبر😗💜


+اونایی که رویای پزشکی در سر میپرورونین! جدا یه تجدید نظری بکنین! اگه واقعا به علم شناخت انسان و ... علاقه دارین، بیوشیمی خوده خودشه !