زیر چشم هام گود رفته، سرم درد میکنه ، اتاقم انگار بمب ترکیده توش... سنتور زدن به تاریخ پیوست، باشگاه نیز ! اوف بر من! 

میدونین چی شده؟ ! آفرین! امتحانا شروع شدن :)

حالا همه این وضع زندگی اسفناک به درک!  ترس افتادن، ترس از مشروطی ! آخ آخ آخ... ترم آخر علوم پایه مشروطی بیفته توش ای وای😱 

میگن چون تا حالا درسی رو نیفتادی وحشت داری، بیفتی تنت سرد میشه ... آقا من تا مرز افتادن بلوک قلب و عروق که رفتم (به خاطر 0.25!) روز و شب نداشتم😢

یا بار الها😵 تو کمک کن ...