وای از اون روزهایی که

غم نشسته در دل عزیزانت رو ببینی ،

ولی کوچیک تر از اونی باشی که کاری از دستت بربیاد برای زدودن غبارها از طاقچه دلشون!

وای از اون روزی که

ناراحتیهاشون شون ،زندگی ات رو کرخت کنه 

 و تو فقط شاهد ماجراها باشی... 

دلت میخواد حتی دلت رو قربونی کنی، بلکه دفع بلاها و ناراحتی ها بشه

ولی دل کوچیک ،به چه کار میاد ؟؟!


دیر گاد مهربان ! تو بزدا غبارها رو🙏