خداوندا، بارالها، پروردگارا! 

خوردن بی عذاب وجدان اضافه وزن را، تفریح بی عذاب وجدان درسهای نخوانده را ،برادری با عقل سلیم نه با هارت و پورت بلوغ را

 روزی ام بگردان !!