همچنان دوست دارید برای رسیدن به پزشکی زندگی تون رو حروم کنید ؟! متاسفم ...