‏به بابام میگم راستی بابا! چیطو شد که دلار هی ایطو شد؟!! 

یه آاااه سرد غلیظ میکشه، میگه ندونی راحت تری بابا...


کلا همینه... نه فقط مسائل اینجوری

مثلا هر چی کمتر بدونی در مورد اطرافیانت

هر چی کمتر از اوضاع مدیریت ها و برنامه ریزی ها و به اصطلاح سیاست ها

یا

حتی هر چی کمتر بدونی اینو که از چشم بقیه، چه جوری هستی ...

راحت تری


مگر نمی‌دانی بزرگ‌ترین دشمن آدمی فهم اوست؟

پس، تا می‌توانی "خر" باش،

تا "خوش" باشی


 #علی_شریعتی