چه جوری باید تشکیل امبریو [جنین ] رو بفهمم ،وقتی درکی از اکتودرم و مزودرم و ... ندارم ؟!

چه جوری باید تشکیل غدد جنین و بخش های مختلف مغزی مثل دیانسفال و... رو یاد بگیرم، وقتی با آناتومیشون آشنایی ندارم؟ 

چه جوری باید بیوشیمی هورمون پاس کنم؟ وقتی کلی از فیزیولوژی هورمون از کوریکولوم آموزشی حذف شده؟ !

چه جوری باید ایمونولوژی بخونم وقتی باکتری و قارچ و انگل و ویروس رو نخوندم ؟!

اینا فقط یه گوشه از آشفتگی چیزیه که اسمش رو شیوه نوین آموزش پزشکی گذاشتن !

اینا همه به جهنم !

ما قراره همراه ورودی بالاترمون وارد بیمارستان بشیم . چه فاجعه ای !دو تا بیمارستان آموزشی و یه عالمه دانشجو روزانه و بین الملل !


جدا عصبانیم ... خیلی عصبانیم😒😑