نچ نچ نچ. . . نگاش کن😒

خجالت هم خوب چیزیه! 

قرار ما این بود ؟! با دست خودت، سنگ بندازی جلو حرکتت !؟ نه اونجور که باید برنامه ی ورزش و لاغریت رو جلو رفتی ،نه درساتو خوندی ،نه سنتورت رو درست زدی ،نه زبانت ... تفریح هم نکردی😑

بذار بذار بگردم ببینم دست اندازت چی بوده ... آها! ! فهمیدم! خودت هم فهمیدی نه ؟!😏

حالا اوشکال نداره هر وقت جلو ضرر رو بگیری منفعته ... 

پیش به سوی ساختن قلعه ی خویش✌👧