دلم میخواد بهش بگم که

تو دیگه بمون واسم ...

بمون و عوض نشو مثل همین روزا، 

پایبند و مهربون بمون،که دلم ریش ریش شده از اومدن ها و رفتن ها ...

دلم میخواد بهش بگم

بگم که تو این دنیای پر از دغل و دو رنگی، مثل ظاهرت، پاک و یک رنگ بمون

بگم که همدمم شو، همدمت میشم ! تو روزایی که جرئت نداری زخمهات رو به کسی نشون بدی ... تا که مرهم بشی، تو روزایی که روزگار دلم رو زخم میکنه...

بمون و خاطره ساز روزهای خوش این مسیر به ظاهر طولانی ولی کوتاه بشو !

حتی دلم میخواد بهش بگم

بمون و فاصله نگه دار! که از نزدیکی زیاد میسوزیم و از دوری زیاد ،یخ میزنیم ...

بمون و مثل مریمم جاودانه بشو💓