بگذر تابستان ، بگذر!

حال من 

با تو خوب نمی شود

پاییز

حال مرا خوب می شناسد ...


👤محمود دولت آبادی+ همه ی مهربانان، اومدن گفتن دوست داریم وب ات و نوشته هات رو... و خب، زیبا تر شدم ! خوشحالم از بودنتون . بودن مجازی که می ارزه به خیلی حقیقی ها. سعی میکنم پرورشش بدم ... قلمم رو میگم ...