بعد از ده سال آرزوی داشتنش... اولین بار مضراب دست گرفتم و نواختمش

مگه میشه رقص صدات گوش رو نوازش کنه و دل عاشقت نشه ؟! یار جدید من...


+اسمشه، حیران💜