... ولیکن جوری نباشه که توی پروسه ی قوی شدن و ساختن اعتماد به نفس، انقدر غره بشی که شتاب زده فکر کنی و عمل کنی و چشمت رو روی همه چی ببنی که آره! من خودمو قبول دارم و به همه چیز و ریسک کار واقفم... فکر کن ، که یک هفته دیگه، یک ماه دیگه یا حتی یکسال دیگه از نتیجه کارت راضی هستی ؟...

#بداهه 

#حال_نوشت