هزار فیلم ندیده

هزار کتاب نخونده 

هزار رفرنس و درس نخونده و خاک بر سر من دانشجوی پزشکی بی سواد که دلم خوشه تمام درسام رو پاس کردم ،دریغ از ذره ای دانش😬

هزار رابطه ی نچشیده و روان صیقل داده نشده

هزار کار نکرده و هدف نرسیده 

به انضمام چاشنی اتفاقات تلخ و گس گذشته ، شب موقع خواب که میشه تو مغزم جولون میدن و نمیذارن بخوابم😭

*هزار استعاره از بسیار است !