گفتم لیلا ! دلم گرفته... از همه آدمهای موقت

از همه محبتهایی که به دلم برنگشت

گفت نصیحت سهراب رو آویزه ی گوشت کن 

 وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت "