هنگامی که از دوست خود جدا می شوی، غمگین مشو ؛

زیرا آن چیزی که تو در او از هر چیزی دوست تر می داری ،بسا که در غیبت او روشن تر باشد ،

چنان که کوه نورد از میان دشت کوه را روشن تر میبیند... .

👤 جبران خلیل جبران 

📖 پیامبر و دیوانه

+ خدا کنه این چیزی که جبران میگه ،بالعکسش هم تو دل دوستامون اتفاق بیفته :))

+ دو تا رفیق دارم ، هررر وقت  به یکی شون فکر میکنم همون موقع صدای گوشیم بلند میشه که داره زنگ میزنه ،یا پیام داده . آخ آخ به قربونشون من😇 جزئی از وجود من شدن💙