‏یک روزی که خوشحال تر بودم می آیم و می نویسم که:

‏این نیز بگذرد

‏⁧ 👤مهدی اخوان ثالث